позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Програмни продукти:

Попълване на митнически документи "NORD":

    NORD е система за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.NORD предоставя възможности за:
     -Попълване и отпечатване на Митническата декларация (ЕАД, ДЕАД) за внос, износ, транзит и опростена чрез автоматизирано изчисляване на мита, такси, акцизи и ДДС. Ползване на цялата Митническа тарифа за облагане на стоките внасяни от юридически лица и фирми. Предварително изчисляване на дължимите мита в зависимост от кода на стоката. Следене на стоките, подлежащи на регистрация и разрешителен режим, и Държавен контрол.
     -Попълване и отпечатване на Товарителните CMR, CIM и СМГС, CARNET TIR, проформа и експортна фактура, удостоверение за внос/износ, сертификат за произход и форма А. Сертификатите EUR1 и EUR2, цесия, товарителница INTERCONTAINER, Through Bill of Loding в съответствие с нацианалните и международните стандартии препоръки, описани в UNTDED.
     -Многократно и междудокументно ползване на въведените данни. Автоматично и управляемо допълване на базата данни с информация за клиенти, стоки и др. Актуализация на класификаторите за страни, валути, митнически бюра, франкировки и др. NORD е изграден на модулен принцип и с достъпните си цени предлага на потребителя избор на необходимата му конфигурация от следните модули:

         NORD-Митническа декларация ЕАД
         NORD-ДМОС 1.2
         NORD-Товарителница CMR
         NORD-Товарителница СМГС
         NORD-Товарителница CIM
         NORD-Товарителница INTERCONTAINER
         NORD-CARNET TIR
         NORD-Проформа и Експортна фактура
         NORD-Удостоверение за бнос/износ
         NORD-Сертификат за произход
         NORD-Сертификат форма А
         NORD-Сертификат EUR1 EUR2
         NORD-Цесия
         NORD-Through Bill of Lading
         NORD-МИтнически манифест

     NORD е система, с която работят бюрата на ДЕСПРЕД, СОМАТ ЕП ГОРУБЛЯНЕ и АЕБТРИ и фирмите MILITZER&MUENCH, INTIME, MOTO PHOHE, СОФИЯ ФРАНС АУТО, RANK XEROX, CALISTO COMMERCE, VEKTRA, RSE, ВИТОША ЕКСПРЕС, БАЛКАНКАР, CORSA LOGISTICS, SCORPION SHIPPING, AIR SOFIA, ЕВРОБУЛ, КАППА, NEOSET, ВИЛИ БЕЦ, МИРКАТ, СТАМБУЛИ, ИНВЕСТ ЕЛЕКРОНИКС и много други.


  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени